Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov
Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov
Fender Custom Shop
63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov
VENDUE
4 900 € avec étui
Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov Fender Custom Shop 63 Stratocaster Journeyman Masterbuilt Yuriy Shishkov